News
Back To News
कुखुरा ब्यवसाय सुरु गर्दै हुनु हुन्छ भने र

Mar 27, 2022


१००० वटा कुखुरा पाल्दा सामान्यतया ३० हजार देखि ४० हजार सम्म खर्छ हुन्छ भने जैविक पौषि्टक आहार प्रयोग गर्दा मात्र १५हजार देखि २०हजार सम्म को खर्च हुन जान्छ। अन्य फाइदाहरु तल उल्लेखित छन्। यो एक जैविक उत्पादन रहेको कारण यस बाट कुनै किसिमको हानी-नोक्सानी हुने छैन।

उचित; दिगो कृषी बिकासको लागि 🙏🙏🙏

View On Facebook
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com