News
Back To News
Uchit Jaivik Udhyog Pvt. Ltd.

Jun 26, 2022

प.स.वडा २ भित्रका कृषकहरुको पशुपंक्षीका लागी जैबिक पौष्टिक आहार निशुल्क बितरण गरिने भएकोले २०७९ असार १४ गते देखी २०७९असार २२ गतेसम्म उत्साही साना किसान कार्यालयमा नागरिकता लगी सुबिधा लिनहुन अनुरोध छ ।

View On Facebook
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com