News
Back To News

Mar 18, 2021

रसायनिक मलको विकल्प: उचित जैविक मल
उचित जैविक मलको प्रयोग ले पहिलो बर्षमा नै रासायनिक मल बिस्तपित गर्न सकिन्छ र उत्पदनमा वृद्धि गराउन्छ ।
रासायनिक मल बाट आफ्नो माटो जोगाउन अब ढिला नगरी जैविक मलको प्रयोग गराै।
उचित; दिगो कृषि बिकाशको लगि 🙏🙏🙏

View On Facebook
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com