News
Back To News
विवाहादिषु यज्ञेषु गृहारामविधायके।

Sep 17, 2021


सर्वकर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम्॥
बिस्वकर्मा पूजाको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना!

उचित; दिगो कृषि बिकासको लागी 🙏🙏🙏

View On Facebook
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com